Advies nodig?

Heb je direct hulp nodig bel dan: 06-10 19 27 70

Het is lastig om te minderen met drugs, laat staan te stoppen. Brengt drugs jou of iemand in je omgeving in de problemen?  Heb je hulp nodig om de eerste stap te zetten om te stoppen met drugs? Je hoeft het niet alleen te doen. Gebruik de informatie op deze website om hulp te zoeken.

Heb je direct hulp nodig, bel dan vandaag nog (anoniem) met een van de onderstaande nummers:

Problemen met drugs, alcohol of medicijnen?
Bel met Narcotics Anonymous (NA): 06-10 19 27 70
Meer informatie

Problemen met cocaïne?
Bel met Cocaine Anonymous (CA):  06-18 41 22 93
(te bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 21.00 uur)
Meer informatie

Problemen met alcohol?
Bel met Alcohol Anonymous (AA):  06-10 95 54 65
(te bereiken tussen 08.00 en 20.00 uur)
Meer informatie

Advies nodig?

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terechtkunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging.

Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (ortho)pedagogen en andere professionals. Zij zien alle kinderen regelmatig, omdat zij willen dat iedereen gezond en veilig kan opgroeien. Verspreid over Goeree-Overflakkee zijn er vijf CJG-locaties. Zo is er altijd een CJG bij u in de buurt. U kunt contact opnemen op de manier die u prettig vindt. Alle mogelijkheden vindt u op www.centrumvoorjeugdengezin.nl/contact. Meer informatie over het CJG? U vindt het op www.centrumvoorjeugdengezin.nlWilt u meer weten over consultatie spreekuren van het Centrum voor Jeugd en Gezin https://centrumvoorjeugdengezin.nl/contactmomenten

Puberchallenge: de pubertijd is zowel voor ouders als pubers vaak een uitdaging, een challenge. Een online pubercursus om te ondersteunen: https://centrumvoorjeugdengezin.nl/puberchallenge

Advies nodig?

Team Jeugd en Gezin (TJG)

Het team Jeugd en Gezin van de gemeente Goeree-Overflakkee biedt ondersteuning wanneer het dagelijkse leven, zoals wonen, werken, opvoeden van kinderen, naar school gaan, het volgen van een opleiding en zorgen voor familie, niet vanzelf gaat.

Ons dagelijks leven bestaat uit wonen, werken, kinderen opvoeden, naar school gaan of een opleiding volgen, zorgen voor familie en vrienden, sporten en leuke dingen doen. Soms gaat dit niet vanzelf en is hierbij ondersteuning nodig. De medewerkers van het team Jeugd en Gezin kunnen samen met u zoeken naar de juiste ondersteuning.
Het team Jeugd en Gezin bestaat uit procesregisseurs en senior consulenten jeugd.

Iedere aanmelding komt binnen bij de bureaudienst. Zij verzorgen de intake, beoordelen de situatie en maken een analyse. Op basis van de uitkomsten kijken we samen met u welke ondersteuning er nodig is. De inzet van de medewerkers van het team Jeugd en Gezin is zo klein als mogelijk en zo groot als nodig. Elke situatie is anders en vraagt maatwerk. De medewerkers kennen de weg, zetten de juiste hulpvraag uit en houden samen met u overzicht.

Eén regisseur, meerdere problemen
Zijn er meerdere of complexe problemen binnen uw gezin of leefsituatie, en komt u er zelf (of samen met uw partner of netwerk) niet meer uit, dan kan een procesregisseur ondersteuning bieden. Het is namelijk van belang dat iemand regie voert op de processen. De procesregisseur bekijkt het geheel en onderzoekt samen met u en eventueel hulp- en dienstverleners hoe de situatie het best aangepakt kan worden. Gedurende het hele traject blijven de procesregisseurs het proces bewaken. Zij zorgen ervoor dat de juiste ondersteuning wordt ingezet, eventuele knelpunten in de ondersteuning worden opgelost en dat de juiste ondersteuning blijft doorlopen zolang het nodig is. De procesregisseur werkt binnen het vrijwillig kader en heeft als doelgroep 0 tot 100 jaar.

Jeugd en opvoeding
Heeft u vragen rondom het opgroeien en de opvoeding van uw kind(eren) en komt u er alleen of samen niet meer uit, dan kunnen de senior consulenten jeugd u ondersteunen. Samen met u bekijken we welke ondersteuning voor uw kind nodig is en het beste bij u past. Hierbij bespreken we met u wat u zelf nog kunt en wat uw sociale netwerk kan betekenen. De medewerkers jeugd bieden indien binnen de intakeperiode van acht weken de nodige ondersteuning op het gebied van jeugd- en gezinsbegeleiding zelf. Wanneer dit onvoldoende is om de hulpvraag op te lossen dan kunnen we lokale of regionale zorgaanbieders via zorg in natura of persoonsgebonden budget inzetten.

Advies nodig?

Jongerenwerk

Stichting ZIJN

De jongerenwerkers van Stichting ZIJN werken laagdrempelig en preventief en zijn dagelijks te vinden in de verschillende dorpskernen op het eiland. In deze kernen leggen wij contact met de jongeren die zich op straat bevinden, gaan wij gesprekken aan met deze jongeren en organiseren wij activiteiten. Het jongerenwerk wordt vertegenwoordigd door vier jongerenwerkers. Hun werkzaamheden bestaan uit: het verzorgen van de open inloop van het JAC, ambulant jongerenwerk, individuele bewustwordingstrajecten en overleg structuren. Tijdens de openstelling van het JAC (inloop) vinden er diverse activiteiten plaats, van een potje Mario Kart tot een wedstrijdje darten.

  • Het JAC: het JAC is een plek waar jongeren zo naar binnen kunnen lopen, leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten en leuke activiteiten kunnen doen. Denk hierbij aan gamen, poolen, darten of allerlei bordspellen. Maar ze kunnen hier ook gaan schilderen, muziek maken of koekjes bakken. Ook is het prima om even niets te doen en kunnen de jongeren gewoon lekker chillen en kletsen op een van onze banken. Op vrijdagavond wordt er samen gekookt en kunnen jongeren aanschuiven om gezellig samen te eten.
  • Thema-avonden jongerenwerk: er worden geregeld thema-avonden georganiseerd gericht over uiteenlopende relevante thema’s voor jongeren, zoals: grenzen stellen, middelengebruik, seksualiteit, geld, normen en waarden.
  • Ambulant jongerenwerk: het ambulante jongerenwerk houdt in dat jongerenwerkers jongeren buiten op straat ontmoeten. Jongerenwerkers zijn namelijk erg benieuwd naar de wensen die de jongeren hebben om Goeree-Overflakkee voor hen en hun omgeving te verbeteren. Ook kunnen zij jongeren helpen als er problemen zijn met bijvoorbeeld mensen uit de buurt of voorlichtingen geven als de jongeren daar om vragen. Het leukste onderdeel van het jongerenwerk op straat is het kennismaken en gezamenlijk leuke activiteiten doen, zoals voetbalwedstrijden houden in een Pannakooi.
  • Jongeren kunnen daarnaast bij de jongerenwerkers voor één op één vertrouwelijk(e) gesprek(ken) om een hulpvraag te bespreken. Door middel van coaching en begeleiding wordt bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en wordt hun weerbaarheid vergroot. Wanneer nodig wordt er doorverwezen naar passende hulpverlening.


De Ontmoeting

De veldwerker van de Ontmoeting richt zich op moeilijk bereikbare (zorg mijdende) jongeren in de leeftijd van 12 t/m 26 jaar met multiproblemen (waaronder vaak verslavingsproblemen) Onze veldwerker op Goeree-Overflakkee probeert een relatie op te bouwen met jongeren die door een opeenstapeling van problemen steeds minder perspectief overhouden. Vanuit deze relatie wordt gezocht naar passende zorg en concrete oplossingen op het gebied van werk, scholing, zorg en huisvesting. Op een motor rijdt de veldwerker over het eiland langs diverse hangplekken om jongeren te ontmoeten. Jongeren waar het niet goed mee gaat en die openstaan voor hulp, worden begeleid om hun leven weer (meer) op de rit te krijgen. Dit kunnen jongeren zijn die we zelf hebben leren kennen op straat maar ook jongeren die door school, politie, team Jeugd en Gezin, Centrum Jeugd en Gezin of direct door ouders zelf St. De Ontmoeting ons aangemeld worden.

Youth for Christ
Youth for Christ rijdt op het eiland rond met een bus die wordt ingezet als een mobiele ontmoetingsplek waar op een laagdrempelige manier zij eiland-breed met jongeren contact opbouwen. Zij zetten zich in om een veilige, laagdrempelige ontmoetingsplaats aan te bieden waar jongeren de ruimte voelen om hun verhaal kwijt te kunnen. Mocht uit het contact blijken dat een jongere hulp nodig heeft dan kan er gezamenlijk met de jongere gekeken worden aan een passende doorverwijzing. Youth for Christ zet zich in om met hun eigen aanpak een aanvulling te geven op het bestaande jongerenwerk van de maatschappelijke organisaties en de kerken.

Advies nodig?

Onderwijs

School is een plek waar kinderen en jongeren zich ontwikkelen en groeien. Wanneer leerlingen kampen met persoonlijke problemen en/of problemen in de gezinssituatie is het belangrijk dat zij hier bij iemand mee terecht kunnen. Op het basisonderwijs is dit de intern begeleider (IB’er), op het voortgezet onderwijs kan dit bij een mentor of de zorgcoördinator.

Afhankelijk van het probleem kunnen verschillende partijen worden betrokken. Zo kan bijvoorbeeld het School Maatschappelijk Werk (SMW) worden ingezet. Zij kijken binnen de omgeving van de school wat precies het probleem is waar de leerling tegenaan loopt, en zoeken hiervoor een passende oplossing. Wanneer deze partij niet passend is om een oplossing te bieden, wordt doorverwezen naar een passende voorziening. Zo kan er bijvoorbeeld worden doorverwezen naar Team Jeugd en Gezin.

Leerplichtambtenaren worden ingezet om te controleren op onrechtmatig verzuim van leerlingen. Zij handhaven op basis van de Leerplichtwet en geven uitvoering aan het beleid voorkomen voortijdig ongediplomeerd schoolverlaten. Om deze taak uit te voeren staan zij in contact met scholen, gezinnen, zorginstellingen en politie/justitie. Op deze manier wordt bijgedragen aan het streven dat zoveel mogelijk leerlingen van de gemeente Goeree-Overflakkee in ieder geval een startkwalificatie behalen.

Jongeren komen bij Bureau Halt als de school en de leerplichtambtenaar verschillende maatregelen hebben getroffen tegen beginnend verzuim zonder dat die resultaat hebben gehad. Via Halt kan vervolgens een maatwerk aanpak worden ingezet waarin ook ouders een belangrijke rol spelen.

Advies nodig?

Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW): Kwadraad

Bij het AMW kunnen inwoners laagdrempelig terecht voor psychosociale hulpvragen op uiteenlopende problemen zoals geld en werk, relatie en huwelijk, verlies en rouw, ruzie en geweld, maar ook voor hulpvragen op het gebied van gezin en opvoeding en geestelijke weerbaarheid. Bij AMW is er oog voor het sociale netwerk van inwoners en worden inwoners ondersteund in het pakken van de regie op hun eigen leven. Inwoners kunnen rechtstreeks bij AMW terecht voor hun vragen. Voor meer informatie: https://www.kwadraad.nl/

Telefonisch op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur bereikbaar op 088 900 4000.

Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW): Stichting Schuilplaats

Het DMW is net als het AMW een kosteloze algemeen toegankelijke voorziening voor inwoners. Inwoners kunnen bij het DMW rechtstreeks terecht met diverse psychosociale hulpvragen. Het verschil tussen AMW en DMW komt voor uit de Christelijke achtergrond van DMW. Voor meer informatie: https://www.stichtingschuilplaats.nl/locaties/regio-goeree-overflakkee  Algemeen advies-en informatienummer 0318 – 54 78 70

Schuldhulpmaatje

Met verslavingsproblematiek kunnen ook andere problemen gepaard gaan, zoals schuldenproblematiek. Voor de inwoners van Goeree Overflakkee zijn nu getrainde maatjes beschikbaar om mensen met financiële problemen te helpen. Niet door het geven van geld, maar door naast de mensen te gaan staan en oplossingen te zoeken. Speciaal opgeleide vrijwilligers (maatjes) maken samen met de hulpvrager een plan om uit de schulden te komen.

www.schuldhulpmaatje.nl/locatie/goeree-overflakkee

Pameijer Open inloop GGZ

Mensen met een GGZ-achtergrond kunnen tijdens deze inloop in gesprek gaan met anderen en vrijwilligers. Openingstijden:
– ma, di, vr 9.00-16.30 uur en wo 11.00-19.00 uur bij Juliana Stolberglaan 58 in Middelharnis; – do 9.00-16.30 uur bij Nieuw Rijsenburgh, Sperwer 271 in Sommelsdijk.

https://www.facebook.com/InloopGoereeOverflakkee/

YOUZ

Youz is actief op Goeree-Overflakkee binnen het onderwijs, onder andere via de implementatie van het landelijke Helder op School programma. Verder bieden zij onder andere ook deskundigheidsbevordering aan professionals. Via de ouderavonden kunnen die door Youz binnen het onderwijs worden georganiseerd kunnen ouders ook bij hen terecht met opvoedingsvragen op het gebied van verslavingspreventie.

Website YOUZ: https://www.youz.nl/

Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kan men terecht als men zelf betrokken is bij huiselijk geweld of kindermishandeling. Maar ook als men zich zorgen maakt over anderen. Ook als professional kan men bellen voor advies. Dat kan eventueel anoniem. Soms is het snel duidelijk welke problemen er zijn en welke hulp nodig is. Dan organiseert Veilig Thuis deze hulp meteen, samen met ketenpartners. Niet altijd is meteen duidelijk wat er aan de hand is. Bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling doet Veilig Thuis eerst onderzoek.

Politie

Om de handel en het gebruik van drugs tegen te gaan, hebben we uw hulp blijvend nodig.

Ziet u één van deze signalen?
• Jongeren die ergens rondhangen en snel wat uitwisselen met voorbijgangers.
• Een auto waar mensen steeds iets ‘afhalen’.
• Veel aanloop bij een (dichtgeplakte) woning, ook op gekke tijden.

Meld dit dan bij politie (0900-8844, uw wijkagent, gemeente of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Stichting Moedige Moeders Goeree-Overflakkee

Stichting Moedige Moeders Goeree-Overflakkee zet zich binnen de gemeente in om vrienden, familieleden en naasten van verslaafden te ondersteunen via een telefoonhulplijn, weerbaarheidstrainingen en thema avonden. Ook ouders die moeilijkheden met hun puber ondervinden kunnen bij de Stichting terecht voor handvatten om te voorkomen dat zij in de problemen raken. Inwoners kunnen kosteloos deelnemen aan de voorlichtings- en ondersteuningsactiviteiten. Voor meer informatie: http://www.moedigemoedersgo.nl/

Hulplijn Moedige Moeders Goeree-Overflakkee: 06 25 29 50 21 (10.00-22.00 uur)

Anonieme Alcoholisten (AA)

Mensen die herstellende zijn van een alcoholverslaving kunnen bij de AA terecht voor groepsbijeenkomsten. De AA werkt volgens De Twaalf Stappen methodiek. Voor meer informatie hierover en de bijeenkomsten, zie de website: https://www.aagoereeoverflakkee.nl/

Narcotics Anonymous (NA)

De NA organiseert evenals de AA groepsbijeenkomsten voor herstellende verslaafden van alle soorten drugs. Voor meer informatie zie de website: https://www.na-holland.nl/#/

Cocaine Anonymous (CA)

Specifiek voor herstellende verslaafden van cocaine organiseert de CA groepsbijeenkomsten gelijk aan de AA. Op Goeree-Overflakkee worden hiervoor groepsbijeenkomsten georganiseerd. Voor meer informatie zie de website: https://ca-holland.nl/

Kairos

Stichting Kairos is een maatschappelijke opvang voor  kwetsbare (jong)volwassenen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Stichting Kairos helpt deze (jong)volwassenen door een intensieve begeleiding- te werken aan een fundament waarop verder gebouwd kan worden richting een volgende stap in hun woon- en levenssituatie. Kairos  is een nieuwe organisatie, ontstaan vanuit de wens van betrokken inwoners en een aantal zorgprofessionals op Goeree-Overflakkee. https://stichtingkairos.nl/

Hulpmiddelen voor stoppen met roken

Hulp bij stoppen met roken wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Daarnaast kan ook direct gebruik worden gemaakt van ondersteuning bij stoppen met roken via:

https://www.ikstopnu.nl/

https://www.puurrookvrij.nl/

 

 

 

 

 

 

Partners SamenZien

Samen bereik je meer