Wat is SamenZien?

Onze opgave

De afgelopen 20 jaar is Goeree-Overflakkee in verband gebracht met drugsgebruik en verslavingsproblematiek. In recente jaren kwamen signalen dat deze problematiek leek toe te nemen. Om meer inzicht te krijgen in de omvang van het drugsgebruik op het eiland, is in 2019 op verzoek van Stichting Moedige Moeders een rioolwateronderzoek uitgevoerd. Het onderzoek richtte zich op 5 drugssoorten. Daaruit bleek dat er 1 soort in negatieve zin uitsprong: het amfetaminegebruik. Dit wordt ook wel speed genoemd. Opvallend is dat het amfetaminegebruik op Goeree-Overflakkee hoger ligt dan waar ook in Nederland waar eenzelfde onderzoek heeft plaatsgevonden.

Het was in 2020 dat de gemeenteraad zich de taak toebedeelde een allesomvattende strategie te bedenken om verslavingsproblematiek aan te pakken. In nauwe samenwerking met alle betrokken partijen op het gebied van preventie, gezondheidszorg, handhaving en nazorg moest er een reeks doeltreffende maatregelen worden ontwikkeld, zodat:

  • Onze jongeren opgroeien in een omgeving vol kansen, waarbij het gebruik van verslavende middelen geen enkel onderdeel uitmaakt en waarbij middelenmisbruik onder jongeren jonger dan 18 jaar niet meer voorkomt;
  • Inwoners worden aangemoedigd om gezonde keuzes te maken als het gaat om legaal gebruik van middelen;
  • Er passende interventies beschikbaar zijn voor mensen die problemen ervaren als gevolg van middelenmisbruik.

Wat is verslavingsproblematiek?

In de wereld van wetenschap worden talloze definities gegeven voor verslavingsproblematiek. Echter, na verschillende bijeenkomsten met belanghebbenden op Goeree-Overflakkee is besloten om verslavingsproblematiek te koppelen aan disfunctioneren. Dit houdt in dat er sprake is van problematiek wanneer iemands verslaving tot hinder leidt in hun eigen leven of dat van anderen, in een mate waarin het ontwrichtend werkt.

Onze missie

Waar werken we aan?

Het bestrijden van verslavingsproblematiek is een uitdagende opgave die nauwe samenwerking vereist tussen alle betrokken organisaties. Een integrale aanpak is nodig met als doel het voorkomen, verminderen en beheersen van middelengebruik op Goeree-Overflakkee. Deze aanpak vereist dat we loslaten wat niet werkt, de mens centraal stellen en een open en transparante dialoog voeren met de gemeenschap. Daarbij moeten we een brede en realistische kijk hebben op legaal en illegaal middelengebruik en ons blijven richten op het behoud van perspectief voor onze inwoners.

Samenwerking alle betrokken organisaties
Binnen SamenZien werken we daarom samen met alle betrokken organisaties om deze integrale aanpak te ontwikkelen en uit te voeren. We voeren maatschappelijke dialogen om middelengebruik uit de taboesfeer te halen en zetten in op gedragsverandering bij onze inwoners. Daarnaast streven we naar effectieve interventies om de gevolgen van verslaving voor het individu en zijn of haar directe omgeving te verminderen. SamenZien verbindt betrokken partijen op het eiland en zorgt voor een effectieve integrale aanpak om ons gezamenlijke doel te bereiken: het versterken van het welbevinden van onze inwoners.

Met SamenZien benadrukken we de integrale aanpak en het belang van het gezamenlijk zien van problemen en oplossingen. We zien onze inwoners als mensen en zetten ons gezamenlijk in om naar hen om te zien en er voor hen te zijn. Het realiseren van deze integrale aanpak vereist echter tijd, energie en inzet van de gehele gemeenschap.

Onze aanpak

Verschillende werkgroepen, onderzoek en uitvoeringsprogramma’s

Binnen het initiatief om verslavingsproblematiek op Goeree-Overflakkee aan te pakken, werken we in 3 fasen om te komen tot een integrale aanpak. De eerste fase hebben we inmiddels achter ons gelaten. In 2021 hebben we ons gericht op de verkenningsfase. We wilden weten hoe we verslavingsproblematiek op het eiland kunnen duiden en hoe groot de problematiek nu precies is. Om tot een effectieve aanpak te komen moeten we antwoord krijgen op deze vragen.

Opstellen van hypotheses
De verkenningsfase heeft geleid tot een eenduidige omschrijving van verslavingsproblematiek in termen van disfunctioneren en ontwrichting. Het onderzoeken van de mate waarin verslavingsproblematiek op Goeree-Overflakkee voorkomt en wat de oorzaken daarvan zijn bleek lastiger dan gedacht. Er ontbreekt veelal data, waardoor we niet tot de kern van de problematiek kunnen komen. Wel hebben we op basis van de expertise van betrokken organisaties 7 hypotheses opgesteld die een beeld geven van de mogelijke situatie op het eiland. Helaas ontbreken de juiste gegevens om die hypotheses te onderbouwen.

Pakket maatregelen en interventies
Daarom leggen we in de tweede fase, de onderzoeks- en uitwerkingsfase, juist de focus op het verkrijgen van deze data. We willen de hypotheses toetsen en weten wat de kern van de problematiek is. Op basis daarvan kunnen we een passend effectief pakket aan maatregelen en interventies opstellen om de problematiek aan te pakken. Om dit te realiseren, richten we ons in fase 2 op 4 werkgroepen:

  • Werkgroep Preventie en Welbevinden;
  • Werkgroep Groeien naar Perspectief;
  • Werkgroep Veilige Omgeving;
  • Klankbordgroep.

Meedenken of bijdrage leveren?
Wij verwelkomen graag nieuwe deelnemers voor onze werkgroepen en de klankbordgroep. Wil je meedenken of een bijdrage leveren aan onze integrale aanpak tegen verslavingsproblematiek op Goeree-Overflakkee? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Abonneer je op onze nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied? Dan raden wij je aan om je te abonneren op de SamenZien nieuwsbrief. Daarmee houden wij je op de hoogte van het laatste nieuws en geven wij inspiratie over dit onderwerp. Daarnaast kan je lezen hoe wij met elkaar de verslavingsproblematiek op Goeree-Overflakkee aanpakken.
Abonneer je via de aanmeldbutton onderaan deze pagina.

Organisatie SamenZien
Op Goeree-Overflakkee is een breed netwerk van betrokken partijen actief die zich gezamenlijk inzetten om de verslavingsproblematiek op het eiland tegen te gaan. Met elkaar vormen we de organisatie achter SamenZien. De gemeente vervult hierin een faciliterende en regisserende rol. We zijn verenigd via een op 8 maart 2022 ondertekend convenant.

Projectgroep
De ondersteunende kracht achter de samenwerking is vormgegeven in een projectgroep. Zij zijn verantwoordelijk voor de voortgang van het traject, de communicatie naar alle betrokkenen en leggen verantwoording af aan het gemeentebestuur. De projectgroep bestaat uit:
Meis Broeders – projectleider Integrale Aanpak Verslavingsproblematiek
Brigitte van Egmond – strategisch communicatieadviseur
Ellen Keuvelaar – communicatieadviseur
Ferry de Koning – projectleider Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)
Pamela van der Kruk – kwartiermaker Integrale Aanpak Verslavingszorg
Patrick Leenen – projectadviseur Integraal Werken en Verslavingsproblematiek
Han de Ridder – informatie analist