Wat is SamenZien?

Onze opgave

Goeree-Overflakkee wordt de afgelopen 20 jaar in verband gebracht met drugsgebruik en verslavingsproblematiek. De afgelopen jaren kwamen signalen dat de problematiek leek toe te nemen. In 2019 is op verzoek van Stichting Moedige Moeders een rioolwateronderzoek op Goeree-Overflakkee uitgevoerd. Hierin kon worden aangetoond in hoeverre drugs op het eiland worden gebruikt. Van de vijf drugssoorten waarop gemeten is, sprong er één in negatieve zin uit: het amfetaminegebruik. Amfetamine wordt ook wel speed genoemd. Het eiland kent een hoger amfetaminegebruik dan waar ook in Nederland is onderzocht.

Het gemeentebestuur gaf daarom in 2020 de opdracht om een integrale aanpak tegen verslavingsproblematiek te ontwikkelen. Samen met alle betrokken partijen op het gebied van preventie, zorg, handhaving en nazorg moet gekomen worden tot een keten aan effectieve interventies, waardoor:

  • onze jeugd opgroeit in een kansrijke omgeving waar middelengebruik geen onderdeel van uitmaakt en waar middelengebruik onder jongeren (18-) niet meer voorkomt;
  • inwoners gestimuleerd worden gezonde keuzes te maken ten aanzien van legaal middelengebruik en;
  • daar waar middelengebruik leidt tot disfunctioneren te zorgen voor passende interventies.

Wat is verslavingsproblematiek?

In de wetenschap worden heel veel verschillende definities van verslavingsproblematiek gegeven. Op basis van verschillende bijeenkomsten met betrokken stakeholders op Goeree-Overflakkee, is ervoor gekozen om verslavingsproblematiek te koppelen aan een situatie van disfunctioneren. Dat wil zeggen dat wanneer een verslaving van iemand leidt tot hinder in iemands leven of dat van een ander in zo’n mate dat het ontwrichtend werkt, er sprake is van problematiek.

 

Onze missie

Waar werken we aan?

Het tegengaan van verslavingsproblematiek is geen gemakkelijke opgave. Het vraagt samenwerking tussen alle betrokken organisaties op basis van:
• een gezamenlijk doel;
• loslaten wat niet werkt;
• de mens centraal stellen;
• een open en transparante maatschappelijke dialoog;
• een brede en realistische blik op gebruik van legale en illegale middelen;
• perspectief voor ogen kunnen blijven houden;
• over organisatiegrenzen heen kunnen kijken;
• komen tot effectieve interventies.

We willen komen tot een integrale aanpak die daadwerkelijk leidt tot het tegengaan van verslavingsproblematiek, ook preventief. Dit kost tijd, energie en commitment van een hele gemeenschap.

Daarom werken we binnen SamenZien met alle betrokken organisaties op Goeree-Overflakkee aan deze integrale aanpak. We zetten ons in om het middelengebruik op het eiland te voorkomen, verminderen en beheersen. We interveniëren op de gevolgen hiervan voor het individu en zijn/haar directe omgeving. Dit doen we door de maatschappelijke dialoog te voeren over normalisering, als het uit de taboesfeer halen van middelengebruik en in te zetten op een gedragsverandering bij inwoners. Dit doen we door een passend integraal pakket aan effectieve maatregelen met elkaar op te stellen. Zo zetten we ons in om het welbevinden van onze inwoners te versterken.

SamenZien verbindt de betrokken partijen op Goeree-Overflakkee aan dit initiatief. Daarnaast zorgt het voor een effectieve integrale aanpak zodat ons gezamenlijke doel bereikt wordt. SamenZien brengt partijen bij elkaar, informeert betrokkenen over de laatste ontwikkelingen, inspireert op basis van nieuwe inzichten en zorgt voor de nodige gedragsverandering. Met de term SamenZien benadrukken we de integrale benadering. Samen zien we namelijk welke problemen er op het eiland spelen. Maar samen zien we ook de oplossingen die we kunnen inzetten om de problemen tegen te gaan en te voorkomen. Met elkaar zien we het perspectief van alle inwoners van ons eiland. We zien ze als mens en zetten ons gezamenlijk in om naar hen om te zien en er voor te zorgen dat we er voor hen zijn.

 

 

Onze aanpak

Verschillende werkgroepen, onderzoek en uitvoeringsprogramma’s

Om tot een integrale aanpak tegen verslavingsproblematiek te komen, werken we in 3 fases:

 

Inmiddels ligt de eerste fase achter ons. In 2021 hebben we ons in de verkenningsfase gericht op de vraag hoe we met elkaar verslavingsproblematiek kunnen duiden. En hoe groot de verslavingsproblematiek op Goeree-Overflakkee precies is: waar komt die problematiek vandaan, waar zit de kern van het probleem? Als we tot een effectieve integrale aanpak willen komen, moeten we antwoord krijgen op deze vragen.

De verkenningsfase heeft geleid tot een eenduidige omschrijving van verslavingsproblematiek in termen van disfunctioneren en ontwrichting. De mate waarin verslavingsproblematiek op Goeree-Overflakkee voorkomt en wat de oorzaken daarvan zijn bleek minder makkelijk te onderzoeken: data ontbreekt veelal, waardoor niet tot de kern van de problematiek gekomen kan worden. Wel zijn op basis van de expertise van alle betrokken organisaties 7 hypotheses opgesteld. Deze 7 hypotheses geven een beeld van de mogelijke situatie op Goeree-Overflakkee. Maar gegevens om de hypotheses te onderbouwen ontbreken.

Daarom wordt in de tweede fase, de onderzoeks- en uitwerkingsfase, daar juist de focus op gelegd. Hoe kunnen we de hypotheses toetsen? Waar halen we data vandaan? En wat zegt dat ons over de kern van de problematiek? Daarvandaan willen we komen tot een passend integraal effectief pakket aan maatregelen en interventies die we met elkaar kunnen inzetten om de problematiek ook echt bij de kern beet te pakken. Dat doen we in fase 2 door in te zetten op 3 werkgroepen en een bewustwordingscampagne:

1. Werkgroep Preventie en Welbevinden
2. Werkgroep Groeien naar Perspectief
3. Werkgroep Veilige Omgeving
4. Bewustwordingscampagne SamenZien
5. Klankbordgroep

Meedenken of een bijdrage leveren?
Wilt u deelnemen aan één van de werkgroepen of aan de klankbordgroep? Of wilt u een bijdrage leveren in de bewustwordingscampagne? Neem dan contact met ons op.

Abonneer u op de nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de integrale aanpak tegen verslavingsproblematiek op Goeree-Overflakkee? Abonneer u dan via de aanmeldbutton onder op deze pagina op onze nieuwsbrief. Met de nieuwsbrief SamenZien blijft u op de hoogte van het laatste nieuws, ontvangt u inspiratie over het onderwerp en leest u alles over de manier waarop we met elkaar de verslavingsproblematiek op Goeree-Overflakkee aanpakken.

 

Op Goeree-Overflakkee is een breed netwerk van betrokken partijen actief die zich gezamenlijk inzetten om de verslavingsproblematiek op het eiland tegen te gaan. Met elkaar vormen wij de organisaties achter SamenZien. De gemeente vervult hierin een faciliterende en regisserende rol. Wij zijn verenigd via een convenant. Op 8 maart 2022 tekenen we dit convenant d tijdens de expertsessie.

De ondersteunende kracht achter de samenwerking is vormgegeven in een projectgroep. Wij zijn verantwoordelijk voor de voortgang van het traject, de communicatie naar alle betrokkenen en leggen verantwoording af aan het gemeentebestuur. We stellen ons graag even aan u voor:

Meis Broeders – projectleider Integrale Aanpak Verslavingsproblematiek
Laressa Smitshoek – beleidsadviseur Verslavingspreventie
Ferry de Koning – projectleider Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)
Annet Kooij – communicatieadviseur
Patrick Leenen – projectadviseur Integraal Werken en Verslavingsproblematiek
Ruben Jongejan – Projectadviseur werkgroepen (niet op de foto)